VISJON, VERDIER OG VEIVALG

Foreningens formål har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNTs visjon

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen.

Verdier

DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Våre verdier er:

Spennende › DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig › Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende › DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før.
Enkelt › Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig › DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.

Veivalg

På DNTs landsmøte i 2012 ble veivalgsdokumentet for årene 2013–2016 (.pdf) vedtatt. Dokumentet beskriver utviklingstrekk som vil kunne påvirke arbeidet i perioden 2013–2016. Dette handler blant annet om at flere barn og unge vokser opp uten norske turtradisjoner, vi blir flere eldre, og andre aktører tilbyr opplevelser der DNT har vært enerådende. Flere konkurrerer om midler fra det offentlige og fra sponsorer, og brukerne er mer opptatt av kvalitet og serviceinnstilling enn før. Helsemyndighetene påpeker større forskjeller i aktivitetsnivå mellom de som driver fysisk aktivitet og de som er inaktive. Nærmiljøet er en viktig arena for fysisk aktivitet og foreningenes tilbud av hytter, ruter, turer og kurs må inspirere til dette. Samtidig er norsk natur under press, og klimaendringene er uforutsigbare. Folk forholder seg til sosiale medier og digital kommunikasjon på en annen måte enn for bare få år siden, og digital kommunikasjon vil bli enda viktigere i årene som kommer.

Videre er DNTs muligheter til å etterleve visjon og formålsparagraf innenfor de beskrevne samfunns- og klimamessige

rammebetingelsene beskrevet i dokumentet. Medlemsforeningene lokalt er ulike og har dermed ulike muligheter, men organisasjonen som helhet står godt rustet for å møte fremtiden dersom vi arbeider målbevisst lokalt og sentralt.

Inneværende veivalgsperiode (2009-2012) har hatt følgende målområder; Et attraktivt tilbud – Profilert samfunnsaktør – Naturvennlig virksomhet – Organisasjonsutvikling. 

I denne veivalgsperioden skal DNT fokusere innsatsen mot følgende fem målområder:

Målområde 1:Medlemmer og potensielle medlemmer

Økt fokus på rekruttering og oppfølging av eksisterende medlemmer.

Målområde 2: Tilbud

DNT skal ha tilbud til ulike målgrupper og lokale aktiviteter i nærmiljøet for å stimulere til folkehelse. Hytte- og rutetilbudet skal videreutvikles. I tillegg er utdanning og kompetanseheving sentralt i perioden.

Målområde 3: Naturforvaltning

DNT skal bidra til å bevare friluftslivs-, natur- og kulturmiljø i skog, fjell og langs kysten.

Målområde 4: Organisasjon

De nye veivalgene stiller store krav til en velfungerende organisasjon med et godt samspill mellom medlemsforeningene og DNTsentralt. Ressursene skal utnyttes godt, dugnadsånden tas vare på. Myndighetenes krav til økt sikkerhet og rapportering skal innfris. Kompetanseoverføring og samarbeid mellom medlemsforeningene blir stadig viktigere.

Målområde 5: Kommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet skal støtte de øvrige målområdene i veivalgsdokumentet. Kommunikasjonen skal bidra til å skaffe flere og engasjerte medlemmer, synligjøre den samfunnsmessige betydningen av foreningens arbeid. Nye kommunikasjonsplattformer som mobile teknologier, nettbrett og sosiale medier skal brukes aktivt.